Kontakt

KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT PIOTR WOREK

Telefon: 503 447 955
e-mail: kancelaria@adwokatpiotrworek.pl
ul. Piotrkowska 270 lok. 403 (IV piętro)
90 - 361 Łódź
InformacjeKANCELARIA CZYNNA:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 18:00
ZAKRES USŁUG

Obsługa podmiotów gospodarczych

     Kancelaria oferuje stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych zapewniając sprawną pomoc we wszystkich aspektach prawnych funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pomoc prawna na rzecz przedsiębiorców obejmuje w szczególności:
 • doradztwo i sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie umów i aktów wewnętrznych
 • analizę projektów umów i innych dokumentów prawnych
 • udział w negocjacjach i działaniach przedsądowych
 • przygotowanie pozwów i innych pism procesowych
 • reprezentację przed sądami i innymi organami administracyjnymi
 • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym
 • windykację należności
 • obsługę spółek prawa handlowego (zakładanie, przekształcanie, łączenie, likwidacja spółek, rejestracja zmian w KRS, postępowanie upadłościowe i naprawcze, sporządzanie projektów uchwał na zgromadzenie wspólników, sprawy dotyczące bieżącej działalności spółek)
 • sprawy pracownicze


Pomoc prawna na rzecz klientów indywidualnych

     Pomoc prawna na rzecz osób fizycznych obejmuje udzielanie porad, formułowanie i opiniowanie umów, przeprowadzanie negocjacji, a w szczególności reprezentowanie Klienta przed sądami i innymi instytucjami, m.in. w sprawach cywilnych, rodzinnych, spadkowych, administracyjnych, karnych, czy pracowniczych. 

Prawo cywilne

     Kancelaria świadczy pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w szczególności w sprawach o:
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie (w tym dochodzenie odszkodowań za szkody na osobie oraz szkody majątkowe powstałe w następstwie m. in. wypadków komunikacyjnych, śmierci osoby bliskiej, wypadków losowych, błędów medycznych, bezumownego zajęcia gruntu oraz zdarzeń objętych ubezpieczeniami AC, NNW, OC, ubezpieczeniami na życie, ubezpieczeniami mienia i ubezpieczeniami turystycznymi)
 • zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ochronę posiadania, ustanowienie służebności, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, darowizny (prawo rzeczowe)
 • zapłatę
 • ochronę dóbr osobistych


Prawo rodzinne

     Oferujemy pomoc prawną w zakresie spraw o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa. Prowadzimy sprawy związane z podziałem majątku dorobkowego małżonków, rozliczeniem nakładów, odpowiedzialnością małżonka za długi drugiego współmałżonka, alimentami na dzieci oraz na rzecz rozwiedzionego współmałżonka. Zajmujemy się także sprawami związanymi ze stosunkami miedzy rodzicami a dziećmi.

Prawo spadkowe

       Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach z zakresu: stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, przyjęcia bądź odrzucenia spadku, nieważności testamentu, zachowku oraz prawa podatkowego dotyczącego spadków. 

Prawo administracyjne

     W zakresie prawa administracyjnego Kancelaria zajmuje się problematyką związaną z gospodarką nieruchomościami, prawem budowlanym i geodezyjnym. Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
 • sporządzania odwołań i skarg od decyzji administracyjnych
 • reprezentacji w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi


Prawo karne i karnoskarbowe

     Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
 • sporządzania prywatnych aktów oskarżenia, powództw adhezyjnych, apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania
 • obrony w sprawach karnych i karnoskarbowych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • reprezentowania pokrzywdzonych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym
 • spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie
 • spraw o ułaskawienie
 • spraw o wydanie wyroku łącznego


Prawo karne wykonawcze

     Prowadzimy sprawy:
 • o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
 • o rozłożenie grzywny na raty, odroczenie lub umorzenie zapłaty należności
 • o dozór elektroniczny


Prawo wykroczeń

     Świadczymy pomoc prawną w zakresie:
 • obrony w sprawach o wykroczenia
 • reprezentowania osób pokrzywdzonych wykroczeniem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego


Prawo pracy

     Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Zajmujemy się sporządzaniem i opiniowaniem wszelkiej dokumentacji pracowniczej w sprawach indywidualnych jak i dokumentów wewnętrznych firmy. Prowadzimy sprawy dotyczące m.in. przywrócenia do pracy, odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę, wynagrodzeń, umów o zakazie konkurencji. W sporach wynikających ze stosunku pracy reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców.

Prawo ubezpieczeń społecznych

     Kancelaria udziela porad i prowadzi sprawy w przedmiocie emerytur, rent, zasiłków i innych świadczeń społecznych.

Prawo lokalowe

     Prowadzimy sprawy o eksmisje, podwyżki czynszów, wypowiedzenie najmu, odszkodowanie za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego.

Windykacja należności

     W ramach postępowania windykacyjnego Kancelaria kieruje wezwania do zapłaty, prowadzi negocjacje, reprezentuje wierzyciela w postępowaniu sądowym, podejmuje czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika oraz nadzoruje postępowanie egzekucyjne poprzez stałą współpracę z komornikiem.